อ.ดร.สุรเดช อินทกรณ์


ประเภท

คณาจารย์

ตำแหน่ง

อาจารย์ (Lecturer)

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสอาจารย์ : –

ติดต่อได้ที่ห้อง : ตึก 9 ฝั่งบันไดหนีไฟชั้น 1 ครึ่ง

Email : Intagorn@gmail.com

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7716 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 – 4 ต่อ 7716

การศึกษา :

  • ปริญญาเอก

งานวิจัยที่สนใจ : Data Science