อ.สุริยะ พินิจการ


ประเภท

คณาจารย์

ตำแหน่ง

อาจารย์ (Lecturer)

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสอาจารย์ : Q1194

ติดต่อได้ที่ห้อง : SC9-320

Email : suriya.p@ku.th

website : https://web.facebook.com/AjSuriya.P

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7326 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 – 4 ต่อ 7326

การศึกษา :

  • วท.ม.(การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
  • วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

งานวิจัยที่สนใจ : Internet Of Things, mobile adhoc networks