ผศ.ดร.ทนุวงศ์ จักษุพา


ประเภท

คณาจารย์

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (Assistant Professor)

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

รหัสอาจารย์ : Q1077

ติดต่อได้ที่ห้อง : SC9-308

Email : faastwc@ku.ac.th

website : https://pirun.ku.ac.th/~faastwc

โทร. 034-300481 ถึง 4 ต่อ 7316 โทรศัพท์ (ภายใน) 3600 – 4 ต่อ 7316

การศึกษา :

  • Ph.D (Information Technology)

งานวิจัยที่สนใจ : Knowledge Engineering, Semantic Web, Recommender System, Machine Learning