ผศ.ดร.พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง


Education

  • วท.บ.(เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2541

  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2545

  • M.S. (Agriculture) Kyoto Prefectural University, Japan, 2548

Expertise

สรีรวิทยาของพืช, ชีววิทยาเมล็ดพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์, การชักนำการออกดอก, สันฐานวิทยาของดอก, การผลิตพืช

List of Publications

อรเนตร กานต์บุญญา จำนองโสมกุล พิมพ์ชนก สตภูมินทร์ และ พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง.  2562.  ศึกษาการพัฒนาของผลต่อสารพฤกษเคมีบางชนิดของผลพริกมัน ‘TVRV365’. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า, 37(4): 662-668.

กุสุมา อินทร์เขียว และ พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง.  2561.  ผลของกรดซาลิไซลิกต่อการงอกและการเจริญเติบโตของต้นกล้าข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพ. วารสารแก่นเกษตร, 46(ฉบับพิเศษ1): 63-68.

อภัสนันท์ ทานะมัย ศุภชัย อำคา และ พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง.  2561.  ผลของปุ๋ยไนโตรเจนละลายช้าต่อคุณภาพผลผลิตและสารพฤกษเคมีในมะเขือเทศ. วารสารแก่นเกษตร, 46(ฉบับพิเศษ1): 388-393.

เกรียงไกร แสงไข่  ศุภชัย อำคา  และพรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง. 2560. ประสิทธิภาพของเชื้อรา Trichoderma asperellum CB-Pin-01 และ แคลเซียมซิลิเกตต่อการงอกและควบคุมโรคโคนเน่าจากเชื้อรา Selerotium rolfsii ในพริกมันบางช้าง.วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ. 20 (3): 86-94.

Amkha S., K Saengkai and P. Rungcharoenthong. 2018. Gibberellin application and potash fertilizer on yield and quality of 'White Malaga' grape.  Acta Horticulturae,  1206: 51-56.

Contact address

E-Mail:                   faasprr@ku.ac.th
More information: https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=530033