อาจารย์ ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์


ดร.ศุภชัย เหมือนโพธิ์ (อาจารย์แจ๊ค)
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี : สส.บ. (สาขาเด็กและเยาวชน)
ปริญญาโท : บธ.ม. (การตลาด)
ปริญญาเอก : ปร.ด. (พัฒนศึกษา)

ความเชี่ยวชาญ : บริหารธุรกิจ, การวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร, การวางแผนกลยุทธ์

รายวิชาที่สอน :
- Principles of Marketing
- Service Marketing
- Product and Price Policy