ผศ.ดร.สหณัฐ เพชรศรี


Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2542

  • วท.ม. (พฤกษศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2545

  • วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

Expertise

อนุกรมวิธานพืช, พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน

List of Publications

Petchsri S., J. Songkram, and T. Jongjitvimol. 2015. Diversity of Microalgae in water respurce at Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. Rajabhat Journal of Science, Humanities & Social Science. 16(2): 178-187.

Jarernsuk S., S. Petchsri, P. Poolpraser, B. Wattanadumrong and T. Jongjitvimol. 2015. Economic value of non-timber forest products used by the largest Hmong community in Thailand. NU. International Journal of Science. 12(1): 38 – 51.

Jongjitvimol T. and S. Petchsri. 2015. Native bee pollinators and pollen sources of Apidae (Hymenoptera) in four forest types of lower Northern Thailand. Sains Malaysiana. 44(4): 529–536.

Bucha P., S. Petchsri, O. Sungkajantranon, C. Huaihongthong. 2016. Pteridophytes flora of Erawan National Park, Kanchanaburi Province. PSRU Journal of Science and Technolog 1 (1): 1-9.

S Chantanaorrapint, S Petchsri, L Zhang and Lib Zhang. 2019. Ophioderma redactophylla (Ophioglossaceae), A new fern from the Malay Peninsula. Phytotaxa, 422 (1): 101-105.

Contact address

E-Mail:                   faassnps@ku.ac.th
More information: https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=520266