ผศ.ดร.อินทิรา ขูดแก้ว


Education

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2548

  • วท.ม. (พฤกษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2550

  • Ph.D. (Agricultural Science) University of Tsukuba, 2555

Expertise

สรีรวิทยา, ความเครียดของพืช, พฤกษเคมี, สารทุติยภูมิ 

List of Publications

อินทิรา ขูดแก้ว และ เบญจมาศ ทุ่งเกษม. 2562. ผลของวิธีการให้สารและความเข้มข้นของโซเดียมคลอไรด์ต่อการเติบโตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในต้นอ่อนทานตะวัน. วารสารแก่นเกษตร. 47 (2): 379-386.

อินทิรา ขูดแก้ว กนกรัตน์ บุญรักษา และ ณัฐชนา เซ่งเซี่ยง. 2561. การตรวจสอบสารพฤกษเคมีเบื้องต้นและผลความเป็นพิษต่อพืชของสารสกัดหยาบจากใบไมยราบ (Mimosa pudica L.). วารสารแก่นเกษตร. 46 (1): 129-136.

Koodkaew I. and P. Sukonkhajorn. 2019. Anti-tyrosinase and antioxidant activities of Impatiens balsamina L. Songklanakarin J Sci Technol.  41 (3): 686-692.

Koodkaew, I.2019. NaCl and glucose improve health-promoting properties in mung bean sprouts. Sci Hortic. 247: 235-241.

Koodkaew I., C. Senaphan, N. Sengseang and S. Suwanwong. 2018. Characterization of phytochemical profile and phytotoxic activity of Mimosa pigra L. Agric Nat Resour (ANRES). 52: 162-168.

Koodkaew I. and R. Wannathong. 2018. Effect of Mimosa pigra L. leaf extract on growth behavior of Ruellia tuberosa L. and Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv. Asia-Pac J Sci Technol (APST). 23 (1): 1-7.

Contact address

E-Mail:                   faasirk@ku.ac.th
More information: https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=560064