นางสุจิตรา แสนหาญ


 • ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 034-281105-6 ต่อ 7321 e-mail : sujitrah@hotmail.com
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) 2542 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์) 2544 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • วท.ด. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
       
 • ประวัติการทำงาน
  • มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปี พ.ศ. 2544 - 2546
  • มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี พ.ศ. 2550 - 2551
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน
       
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ
  • Optimal Control Theory
  • Fixed Point Theory
       
 • ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • I.Inchan, W.Sanhan ans S.Sanhan, Convergence theorem of iterative scheme for a countable family of nonexpansive mappingsin Banach space. Applied Mathematical Science, Vol. 4, (2010) no.21, 1041-1055.
  • S.Sanhan , I.Inchan and W.Sanhan, Weak and Strong Convergence Theorem of Iterative Scheme for Generalized Equilibrium Problems and Fixed Point of Asymptotically Strict Pseudo Contraction Mapping,. Applied Mathematical Science, Vol. 5, (2011) no.40,1977-1992.
  • สุจิตรา แสนหาญ คุณสมบัติแจ่มชัดของระบบแบบอิมพัลล์ไม่เชิงเส้น โดยมีตัวดำเนินการแปรค่าตามเวลาบนปริภูมิบานาค การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 หน้า 441
  • 7.4.S.Sanhan and C.Mongkolkeha, Convergence and best proximity points for Berinde’s cyclic contraction with proximally complete property. Mathematical Methods in the Applied Sciences, Inpress.
       
 • หนังสือ/ตำรา/เอกสารประกอบการสอน : -
      
 • ทุนวิจัยที่ได้รับ :
  • ระบบเป็นคาบแบบอิมพัลส์ไม่เชิงเส้นโดยมีตัวดำเนินการที่แปรค่าตามเวลาบนปริภูมิบานาค 2555
  • คุณสมบัติแจ่มชัดของระบบแบบอิมพัลส์ไม่เชิงเส้นโดยมีตัวดำเนินการที่แปรค่าตามเวลาบนปริภูมิบานาค 2556
  • ทฤษฎีบทจุดใกล้เคียงที่ดีที่สุดสำหรับการส่งหดตัวแบบอ่อนในฟังก์ชันระยะทางเสมือนวางในทั่วไป 2558