ผศ.ดร.อัฐสิษฐ์ ทับทิมแท้


ตำแหน่ง

ประธานหลักสูตร วท.บ. (ฟิสิกส์) และประธานอนุกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

อีเมล์

faasast@ku.ac.th

ประวัติการศึกษา

• Ph.D. (Physics) National Chung Hsing University, Taiwan
• วท.ม.(ฟิสิกส์ประยุกต์), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• กศ.บ.(ฟิสิกส์), มหาวิทยาลัยนเรศวร

งานสอน

• 01420111 General Physics I
• 01420112 General Physics II
• 01420113 Laboratory in Physics I
• 01420114 Laboratory in Physics II
• 01420115 Laboratory in Abridged Physics
• 01420119 Abridged Physics
• 01420331 Thermodynamics
• 01420222 Mechanics II
• 01420334 Solar Energy
• 01420349 Physics of Sensor
• 01420497 Seminar
• 01420498 Special Problems

ความสนใจด้านวิชาการ

• Thin film of wide-band gap semiconductor
• Experimental physics
• Quantum-dot semiconductor for solar cell applications 

ผลงานวิชาการ

รางวัลที่เคยได้รับ