ชุดาพร สอนภักดี


อาจารย์

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2554

บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557

 

งานวิจัย

1. สมนึก จงไพบูลย์กิจ, สมยศ วิวรรธน์อภินัย, ทาริกา แย้มขะมัง, เกษศิณี ตั้งอั้น, และชุดาพร สอนภักดี.(2559). การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในการรับ – การจ่ายสินค้าคงเหลือตามแนวคิดของ COSO: กรณีศึกษา หน่วยงานผลิตและจำหน่ายยา. Veridian E-Journal. 9(2): 99-107.

2. ทาริกา แย้มขะมัง, เกษศิณี ตั้งอั้น, ชุดาพร สอนภักดี, สมนึก จงไพบูลย์กิจ, สมยศ วิวรรธน์อภินัย, นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์. (2560). การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 3183-3191.

3. ชุดาพร สอนภักดี, ธนากร ชินตานนท์, ปรารถนา นารีรัตน์, พิพัฒน์ เนื้อไม้, วรวลัญช์ จิตร์ประสงค์ และมัชฌิมา ธชีพันธ์. (2561). การศึกษาความสามารถในการทำกำไรที่มีผลต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2451-2456.

4. ชุดาพร สอนภักดี, จตุพงศ์ จันทร์ดี, นภัทชนันศ์ ทองคำฐ พิชญาภา ดวงปัญญา, วรัญญา ขมประเสริฐ และศุภกานต์ เฉลยอาจ. (2561). การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อราคาของหลักทรัพย์ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2539-2548.

5. ชุดาพร สอนภักดี, ณัฐกาญจน์ ดิษสง่า, มีนา เรืองวัฒนกุล และเกตน์สิรี แก้วใสย์. (2562). การศึกษาผลกระทบของการจัดอันดับความน่าเชื่อถือต่อการกำหนดโครงสร้างเงินทุนของบริษัทที่จดทะเบียนให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2502-2512.

6. ชุดาพร สอนภักดี, ชนนี กรนานันท์, แคทรียา เจตสรณ์, ปพิชญา ตามเพิ่ม และไตรภพ ทองบุญอยู่. (2562). อัตราส่วนทางการเงินที่มีต่อการเข้าข่ายเพิกถอนหรือไม่เข้าข่ายเพิกถอนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ย้อนหลัง 3 ปี (2558-2560). การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2737-2746.