ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรา จตุรโกมล


ประวัติการศึกษา

 • PhD Candidate in Politics, Languages, and International Studies. Department of Politics, Languages, and International Studies, University of Bath.  สหราชอาณาจักร (อยู่ระหว่างการลาศึกษาต่อ) 
 • รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2549)
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (ร.บ.) ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2545)

ความสนใจทางวิชาการ

 • การบริหารงานภาครัฐ (Public Administration)
 • นโยบายสาธารณะ (Public Policy)
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ (Human Resource Management in Public Sector)
 • ความร่วมมือร่วมกัน (Collaborative Governance)

ผลงานทางวิชาการ

 • The survey study on the employees' engagement towards the Expressway Authority of Thailand April 2013 to July 2013. (Project Leader).
 • The influence of the media upon the roles of students at Kamphaeng Saen Campus, Kasetsart University, The First ASEAN Plus Three Graduate Research Congress (AGRC) 1-2 March 2012.
 • The demand for graduates in Political Science major by public sector and private sector employers in Nakhon Pathom province, The 7 th KU-KPS Conference 7-8 December 2010 (Consolation prize).
 • The study regarding the interest of high-school students located in Nakhon Pathom province to continue their studies in B.A. program in Political Science at Faculty of Liberal Arts and Science, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus, The 6th KU-KPS Conference 8-9 December 2009.
 • The integrated solid waste management of Patong Municipality, Phuket Province, 2009.