อาจารย์ ดร.ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน


  

ประวัติการศึกษา

 •  PhD. of Management (Land resource management) Huazhong University of Science and Technology (2559)
 •  รัฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549)
 •  รัฐศาสตร์บัณฑิต สาขาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2544)

ความสนใจทางวิชาการ

 • ระบบราชการไทยและการบริหารราชการแผ่นดิน (Thai Bureaucratic System and Polity)
 • การเมืองและนโยบายสาธารณะของการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Environment and Natural Resource Management Politics and Policies)
 • การจัดการงานเมือง (Urban Management)
 • การจัดการและนโยบายสาธารณะด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity Management and Policy)
 • การจัดการและนโยบายสาธารณะในพื้นที่มรดกโลก (World Heritage Site Management and Policy)
 • การจัดการและนโยบายสาธารณะของความหลากหลายทางวัฒนธรรม (Cultural Diversity Management and Policy)
 • นิเวศวิทยาการเมือง (Political Ecology)
 • นิเวศวิทยาของทรัพยากรที่ดิน (Land Resource Ecology)
 • ประวัติศาสตร์และการเมืองในพระราชสำนัก (Monarch History and Politics)

ผลงานทางวิชาการ

 • บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการอนุรักษ์แหล่งมรดกโลกและพื้นที่เตรียมเป็นแหล่งมรดกโลกในกลุ่มจังหวัดภูมิภาคตะวันตก การส่งเสริมและสร้างสรรค์รัฐศาสตร์ศึกษาเพื่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก (นักวิจัยร่วม)
 • Equilibrium between Traditional Monarch Rule and Democracy Rule in Thai Kingship of the King Rama 9th,  Academic International Conference on Multidisciplinary Studies and Education 2017, 13 – 15 March 2017,  Oxford University, Oxford, United Kingdom.
 • Political Education Creation for the Development of Western Economic Corridor in Thailand, Australia and New Zealand Business, Law and Social Science Conference 2017, 18 – 20 August 2017, Novotel Sydney Central Hotel, Sydney, Australia.