ผศ.ดร.จิรนันท์ ปิยะพงษ์กุล (สัตววิทยา)


ประวัติการศึกษา 

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • Ph.D. (Bioscience) University of Birmingham, United Kingdom

สาขาที่สนใจ

  • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและธรรมชาติและชุมชน, Insect eco-physiology

Email : faasjnt@ku.ac.th