ผศ.ดร.ศิรประภา เปรมเจริญ (สัตววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
  • วท.ม. (วิทยาศาสตร์ทางทะเล), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  • Ph.D. (Environmental Science), The University of York, United Kingdom  

สาขาที่สนใจ

  • อนุกรมวิธานของปลาในเขตน่านน้ำไทย, Mangrove fisheries , Ecotrophic modelling (Ecopath/Ecosim)

Email : faassrp@ku.ac.th