อ.ดร.ภัทราวรรณ คำบุญเรือง (สัตววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยนเรศวร  
  • วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  • ปร.ด. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ

  • สรีรวิทยาของสัตว์, ปรสิตวิทยา, Animal Physiology, Parasitology

Email : faaspwk@ku.ac.th