รศ.ดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม (พันธุศาสตร์)


ประวัติการศึกษา 

  • วท.บ. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • วท.ม. (พันธุศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Ph.D. (Plant Molecular Genetics) Manchester University, United Kingdom

สาขาที่สนใจ

  • พันธุวิศวกรรม, การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Email : faassli@ku.ac.th