ผศ.ดร.พริมา พิริยางกูร (ชีวเคมี)


ประวัติการศึกษา 

  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

  • ปร.ด. (ชีวเคมี) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่สนใจ

  • สารก่อภูมิแพ้, โภชนาการของอาหาร, หลังการเก็บเกี่ยว

Email : faasprm@ku.ac.th