อ.ดร.ศลยา สุขสอาด (พันธุศาสตร์)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  • วท.ม. (เทคโนโลยีทางชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สาขาที่สนใจ

  • เทคโนโลยีชีวภาพ, antibiotics resistance gene

ประวัติการทำงานบริหาร

  • มึ.ค. 2558 - ก.พ. 2562 รองหัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Email : faassos@ku.ac.th