อ.ดร.พุทธพร ส่องศรี (ชีวเคมี)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • M.Eng. (Industrial Chemistry), Hiroshima University, Japan 
  • D.Eng. (Industrial Chemistry), Hiroshima University, Japan  

Email : faasptps@ku.ac.th