ผศ.ดร.จรีรัตน์ มงคลศิริวัฒนา (พันธุศาสตร์)


ประวัติการศึกษา 

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปร.ด. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ

  • พันธุวิศวกรรม epigenetics and small RNA , การโคลนยีนและการถ่ายยีนในพืช , การควบคุมและการแสดงออกของยีน , ชีวสารสนเทศ

Email : faascrp@ku.ac.th