อ.ดร.นพมาศ โลกคำลือ (พันธุศาสตร์)


ประวัติการศึกษา 

  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  • ปร.ด. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ

  • การโคลนยีน และการถ่ายยีนเข้าสู่พืช

ประวัติการทำงานบริหาร

  • ส.ค. 2559 - ม.ค. 2563 รองหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Email : faasnmlo@ku.ac.th