ผศ.ดร. เครือมาศ สมัครการ (ชีววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

Email : faaskms@ku.ac.th