รศ.ดร.ธนวรรณ พาณิชพัฒน์ (ชีววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • ค.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
  • วท.ม. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  • ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาที่สนใจ

  • ชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, Phytoremediation

ประวัติการทำงานบริหาร

  • ม.ค. 2556 - พ.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Email : faastwp@ku.ac.th