อ.ดร.ฐิติ กาญจนเกตุ (พันธุศาสตร์)


ประวัติการศึกษา 

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • วท.ม. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ปร.ด. (พันธุศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ

  • พันธุศาสตร์โมเลกุลของพืช, เครื่องหมายดีเอ็นเอและการประยุกต์, การวิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรม

Email : faasttk@gmail.com, thitikb@gmail.com