อ.ดร. ประภา โซ๊ะสลาม (ชีววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาตรี สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สาขาที่สนใจ

  • การบำบัดน้ำเสีย, จุลชีววิทยา, เทคโนโลยีชีวภาพ, การใช้ประโยชน์จากของเสีย

ประวัติการทำงานบริหาร

  • ม.ค. 2556 - พ.ค. 2557 รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Email : faaspps@ku.ac.th