อ.ดร. ปิยะมาศ ศรีรัตน์ (ชีววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ

  • เทคโนโลยีชีวภาพ การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

Email : faaspym@ku.ac.th