อ.ดร.พัชนี วิชิตพันธุ์ (ชีววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Ph.D (Entomology) University of Kentucky

Email : faaspnv@ku.ac.th