ผศ.ดร.รัชพล พะวงศ์รัตน์ (ชีววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  • ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่สนใจ

  • Enzyme Technology, Bioremediation Technology , Biotechnology, Lipids Technology, Application of Enzyme in Lipid Modification, Bioremediation Technology, Biodiesel

ประวัติการทำงานบริหาร

  • เม.ย. 2558 - มึ.ค. 2562 รองหัวหน้าศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Email : faasrpp@ku.ac.th