อ.ดร. ลักษณา กันทะมา (ชีววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ชีววิทยา)  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
  • วท.ม. (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล,
  • Ph.D. (Plant Sciences), Wageningen University, the Netherlands

สาขาที่สนใจ

  • Plant Molecular Cytogenetics, Genome Evolution, Antibiotic resistance

ประวัติการทำงานบริหาร

  • ก.พ. 2558 - ก.พ. 2562 หัวหน้าภาควิชา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน

Email : faaslsk@ku.ac.th