นางแสงแข สุวรรณสุนทร


 • ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 034-281105-6 ต่อ 7313 e-mail : sangkhae.math@gmail.com อื่น ๆ : -
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • วท.บ. (คณิตศาสตร์) 2543 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ป.บัณฑิต วิชาชีพครู(การศึกษา) 2547 สถาบันราชภัฏสวนดุสิต
  • วท.ม. (คณิตศาสตร์) 2547 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
 • ประวัติการทำงาน
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี พ.ศ. 2547 – ปัจจุบัน
       
 • สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ : -    
 • ผลงานวิจัย/บทความวิชาการ
  • การสำรวจคุณลักษณะอาจารย์คณิตศาสตร์อันพึงประสงค์ของนิสิตหลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน A Survey of Desired Mathematics Teacher Characteristics of the Students of Applied Mathematics Program, Kasetsart University, Kamphaeng Saen Campus. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่12 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ปี พ.ศ.2558