ผศ.ดร. สราวุธ คลอวุฒิมันตร์ (ชีววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  • วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • Ph.D. (Biology) University of York

Email : faassvk@ku.ac.th