อ.ดร. อาร์ม อันอาตม์งาม (ชีววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
  • วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • Ph.D. (Agricultural Science) University of Tsukuba, Japan

ประวัติการทำงานบริหาร

  • มึ.ค. 2558 - มึ.ค. 2562 หัวหน้าศูนย์ ศูนย์ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน
  • ก.ย. 2556 - ก.พ. 2558 ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ วิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Email : faasarmu@ku.ac.th