อ.ดร.บงกช วิชาชูเชิด (ชีววิทยา)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • วท.ม. (นิเวศวิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ปร.ด. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สาขาที่สนใจ

  • seaweed ecology, marine ecology, phylogeography, phylogenetics

Email : faasbkw@ku.ac.th