นางสาวจิราภรณ์ วงษ์จู


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ภาควิชาวิทยาศาสตร์