นางสาวศศลักษณ์ ใจหวัง (พันธุศาสตร์)


พนักงานห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาพันธุศาสตร์