อาจารย์ทาริกา สระทองคำ


อาจารย์ ทาริกา สระทองคำ (อาจารย์ต่าย)
วุฒิการศึกษา :
ปริญญาตรี : บธ.บ. (การเงินการธนาคาร)
ปริญญาโท : บธ.ม. (การตลาด)

รายวิชาที่สอน
• Marketing Ethics
• Customer Relationship Management
• Retailing
• Marketing Channel Management
• Special Problem
• International Marketing