นางสาวกรภัทร พึ่งฤทธิ์ (พันธุศาสตร์)


นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาพันธุศาสตร์