อ.ดร.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ (พันธุศาสตร์)


ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • วท.ม. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ปร.ด. (พันธุวิศวกรรม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สาขาที่สนใจ

  • ความหลากหลายทางพันธุกรรม, เครื่องหมายโมเลกุล, พันธุศาสตร์ประชากร, RNAi

Email : faasalw@ku.ac.th