อ.นฤพร เพ็ชร์กลาง (พันธุศาสตร์)


อยู่ระหว่างลาศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก