เกษศิณี ตั้งอั้น


อาจารย์

บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก, 2550

บธ.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2557

 

งานวิจัย

1. สมนึก จงไพบูลย์กิจ, สมยศ วิวรรธน์อภินัย, ทาริกา แย้มขะมัง, เกษศิณี ตั้งอั้น, และชุดาพร สอนภักดี.(2559). การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในการรับ – การจ่ายสินค้าคงเหลือตามแนวคิดของ COSO: กรณีศึกษา หน่วยงานผลิตและจำหน่ายยา. Veridian E-Journal. 9(2): 99-107.

2. ทาริกา แย้มขะมัง, เกษศิณี ตั้งอั้น, ชุดาพร สอนภักดี, สมนึก จงไพบูลย์กิจ, สมยศ วิวรรธน์อภินัย, นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์. (2560). การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 3183-3191.

3. เกษศิณี ตั้งอั้น, กาญจนา กิ่งเกษม, จุฑามาศ ครุฑใจกล้า, นิรันตรา วรรณธนวิจารณ์, ปิยวัฒน์ ผูกรักษ์ และมาริษ สุวรรณวงศ์. (2561). การวัดคุณภาพกำไรจากการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (MAI) แห่งประเทศไทย กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2418-2426.

4. เกษศิณี ตั้งอั้น, ณัฐพล จั่นแย้ม, นภัสวรรณ อัตถโกวิทย์วงศ์, ศิริรัตน์ บัตรพรรธนะ, อภิญญา ธีรกุลวานิช และอนุชิด ศรีกัสสป. (2561). การศึกษาผลการวิเคราะห์อัตราการจ่ายเงินปันผลของสมาชิกสหกรณ์ตามทฤษฎี CAMELS ANYLYSIS. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2549-2555.

5. เกษศิณี ตั้งอั้น, กรรณิกา ปัญญาโรจนกุล, จินตนา ป้านสวาท และณัฐพร พื้นดอนเค็ง. (2562). การศึกษาอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่ออัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กลุ่มธุรกิจพลังงานและสาธารณูปโภค. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2513-2522.

6. เกษศิณี ตั้งอั้น, กิตยาภรณ์ ธนนภากุล, จุฑาภรณ์ จันทร์ซ้าย, นภัสวรรณ ดิษกุล และอินทัช เสริมวิลาสกุล. (2562). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความรู้ความเข้าใจในการจัดทำบัญชีครัวเรือนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนหมู่ที่ 7 บ้านหนองกุฏิ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2747-2756.