อ.ดร.เปมิกา ศรีฟ้า


สาขา: เคมีเชิงฟิสิกส์

งานวิจัย: การออกแบบวัสดุและทำนายกลไกการเร่งปฎิกิริยาโดยใช้ระเบียบวิธีการทางเคมีคอมพิวเตอร์

งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์:

1. Bunrit, A., Srifa, P., Rakkijakan, T., Dahlstrand, C., Huang, G., Biswas, B.S., Watile, R. A., J.S.M. Samec. (2020) H3PO2-Catalyzed Intramolecular Stereospecific Substitution of the Hydroxyl Group in Enantioenriched Secondary Alcohols by N-, O-, and S-Centered Nucleophiles to Generate Heterocycles. ACS Catal. 10: 1344-1352.

2. Monti, S., Srifa, P., Kumaniaev, I., Samec, J. S. M. (2018) ReaxFF Simulations of Lignin Fragmentation on a Palladium-Based Heterogeneous Catalyst in Methanol−Water Solution. J. Phys. Chem. Lett., 9: 5233−5239.

3. Srifa, P., Galkin, M.V., Samec, J.S.M., Hermansson, K., Broqvist, P. (2016) Detecting Important Intermediates in Pd Catalyzed Depolymerization of a Lignin Model Compound by a Combination of DFT Calculations and Constrained Minima Hopping. J. Phys. Chem. C, 120: 23469−23479.

4. Bunrit, A., Dahlstrand, C., Srifa, P., Olsson, S.K., Huang, G., Biswas, B.S., Himo, F., J.S.M. Samec. (2016) Nucleophilic Substitution of the Hydroxyl Group in Stereogenic Alcohols with Chirality Transfer. Synlett, 27(02): 173-176.

5. Bunrit, A., Dahlstrand, C., Olsson, S.K., Srifa, P., Huang, G., Orthaber, A., Sjöberg, P.J.R., Biswas, B.S., Himo, F., J.S.M. Samec. (2015) Brønsted Acid-Catalyzed Intramolecular Nucleophilic Substitution of the Hydroxyl Group in Stereogenic Alcohols with Chirality Transfer. J. A. C. S., 137 (14): 4646-4649.

 

ช่องทางการติดต่อ:

อิเมล: pemikar.s@ku.th, pemikar.s@gmail.com