นางอารีย์ คนใหญ่


  •     
  • ตำแหน่งงาน :  พนักงานธุรการ
        
  • การติดต่อ โทรศัพท์ : 086-7545580 e-mail : faasark@ku.ac.th อื่น ๆ : -
        
  • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
    • ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน