คุณภัณฑิรา มงคลจุฑา (หัวหน้าสำนักงานเลาขานุการ)


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ

รักษาการแทนประธานโครงการจัดตั้งงานนวัตกรรมการพัฒนาที่เป็นเลิศ

โทร.ภายใน 7108