ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดำรงค์ ถาวร


อาจารย์ ดำรงค์ ถาวร
วุฒิการศึกษา:
ปริญญาตรี : วท.บ. (ฟิสิกข์)
ปริญญาโท : วท.ม. (ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ)

ประสบการณ์ :
1. บ. นิเด็ค อีเล็กโทรนิคส์
(วิศวกร กระบวนการผลิต)
2. โครงการจัดตั้งภาควิชาการตลาด

ความเชี่ยวชาญ :
• การบริหารอุตสาหกรรม
• คณิตศาสตร์ธุรกิจ

รายวิชาที่สอน :
• Quantitative Analysis for Decision Making in business
• Operation Management
• Sale forecasting
• Principle of Logistics management