นางสาวรัตนาวดี สาวสวรรค์


 • ตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
      
 • การติดต่อ โทรศัพท์ : 087-5666-546 e-mail : faasrds@ku.ac.th อื่น ๆ : -
      
 • ประวัติการศึกษา (วุฒิ(สาขา) ปี มหาวิทยาลัยที่จบ) เรียงจากวุฒิต่ำถึงวุฒิสูงสุด
  • รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ 2555
       
 • ประวัติการทำงาน
  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน