นางสาวจินตนา รัตนกิตติสกุล


ตำแหน่ง : พนักงานห้องปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 034-300481-4 ต่อ 7662
E-mail : faasjtn@ku.ac.th