ทาริกา แย้มขะมัง


อาจารย์

บช.บ. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2544

บธ.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2549

งานวิจัย

1. สมนึก จงไพบูลย์กิจ, สมยศ วิวรรธน์อภินัย, ทาริกา แย้มขะมัง, เกษศิณี ตั้งอั้น,  และชุดาพร สอนภักดี.(2559). การประเมินและการปรับปรุงการควบคุมภายในการรับ – การจ่ายสินค้าคงเหลือตามแนวคิดของ COSO: กรณีศึกษา หน่วยงานผลิตและจำหน่ายยา. Veridian E-Journal. 9(2): 99-107.

2. ทาริกา แย้มขะมัง, เกษศิณี ตั้งอั้น, ชุดาพร สอนภักดี, สมนึก จงไพบูลย์กิจ, สมยศ วิวรรธน์อภินัย, นันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์. (2560). การประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชีบริหาร    คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 3183-3191.

3. สมาพร ปัญญาวรายุทธ, ทาริกา แย้มขะมัง, รักชนก สำเนียงล้ำ, พัทธนันท์ เพชรเชิดชู. (2560). การประยุกต์ใช้แนวคิดด้านทุนทางปัญญา : กรณีศึกษา อุตสาหกรรมเวชภัณฑ์. Business Administration National & International Conference: 81-93.

4. ทาริกา แย้มขะมัง, กฤติกา ตาไฝ, เกวลี พลแก้ว, นันทิกานต์ วิรุญญะ, ยุพาพิน ศิลป์ขจรชัย และวายูน วิทยเบญจางค์. (2561). อัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่ออัตราเงินปันผลตอบแทนของกลุ่มธุรกิจการท่องเที่ยวและสันทนาการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2410-2417.

5. ทาริกา แย้มขะมัง, ชนาพร เฟื่องฟู, พรทิพย์ ผูกดวง, วิธาดา สอนสนิท, ศุภกานต์ ทองอ่วมใหญ่ และอาทิตยา ภาสศักดิ์ชัย. (2561). ปัจจัยด้านอัตราส่วนทางการเงินที่มีผลต่อราคาของหลักทรัพย์ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน: 2591-2597.

6. ทาริกา แย้มขะมัง และนันทวัจน์ ปัญญายศธนากรณ์. (2562). การพัฒนาระบบบัญชีวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรเลี้ยงกุ้ง ตำบลห้วยม่วง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2562.