ดร.พิมพ์ชนก สตภูมินทร์


Education

  • วท.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2543

  • วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2547

  • Ph.D. (Plant Breeding and Plant Genetics) University of Wisconsin- Madison, USA, 2559

Expertise

Molecular breeding, Plant genetics and plant breeding

List of Publications

Iorizzo M., S. Ellison, D. Senalik, Peng Zeng, P. Satapoomin, Jiaying Huang, M. Bowman, M. Iovene, W. Sanseverino, P. Cavagnaro, M. Yildiz, A. Macko-Podgórni, E. Moranska, E. Grzebelus, D. Grzebelus, H. Ashrafi, Zhijun Zheng, Shifeng Cheng, D. Spooner and A. Van Deynze and P. Simon. 2016. A high-quality carrot genome assembly provides new insights into carotenoid accumulation and asterid genome evolution. Nat Genet. 48: 657–666.

Simon P., M. Iorizzo, S. Ellison, D. Senalik, Peng Zeng, P. Satapoomin, Jiaying Huang, M. Bowman, M. Iovene, W. Sanseverino, P. Cavagnaro, M. Yildiz, A. Macko-Podgórni, E. Moranska, E. Grzebelus, D. Grzebelus, H. Ashrafi, Zhijun Zheng, Shifeng Cheng, D. Spooner and A. Van Deynze. 2016. The carrot genome provides insights into crop origins and a foundation for future crop improvement. Chron Horticult. 56(4): 8-13.

อรเนตร กานต์บุญญา จำนองโสมกุล พิมพ์ชนก สตภูมินทร์ และ พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง. 2562. ศึกษาการพัฒนาของผลต่อสารพฤกษเคมีบางชนิดของผลพริกมัน ‘TVRV365’. วารสารเกษตรพระจอมเกล้า. 37(4): 662-668.

Contact address

E-Mail:                   faaspns@ku.ac.th
More information: https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=480921