รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์


รศ.พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์

วุฒิการศึกษา

  • วท.บ.(สถิติ), มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2526
  • วท.ม.(สถิติ), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2530