ดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล


Education

  • วท.บ. (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2538

  • วท.ม. (เทคโนโลยีการบริหารสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545

  • ปร.ด. (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552

Expertise

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของประชาชน

List of Publications

ขนิษฐา ท่าพิมาย, กิตติพจน์ เพิ่มพูล, พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง และ อินทิรา ขูดแก้ว. 2561. ผลกระทบของโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ต่อการเจริญเติบโต และผลผลิตของข้าวหอมปทุมธานี1. การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 9 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1(9) : 338-396.

ศุภชัย เหมือนโพธิ์, กิตติพจน์ เพิ่มพูล และ สุมาลี รามนัฎ. 2561. การศึกษารูปแบบการดำเนินงานที่เหมาะสม ต่อโครงสร้างการดำเนินงานส่วนภูมิภาค กรณีศึกษา สมาคมเพื่อผู้บกพร่องทางจิตแห่งประเทศไทย. วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย 10 (2) : 123-138.

ชลธิชา เสนาพันธ์ พรไพรินทร์ รุ่งเจริญทอง รัตนาวดี คูคำ และ กิตติพจน์ เพิ่มพูล.  2559.  ผลของโพแทสเซียมไอโอเดตต่อการเจริญเติบโตและการสะสมไอโอดีนในแครอท. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร. 47(ฉบับพิเศษ2) : 485-487.

E-Mail:                   faaskpp@ku.ac.th
More information: https://research.ku.ac.th/forest/Person.aspx?id=530002